top of page
 • รูปภาพนักเขียนSWN.Admin

วันลอยกระทง: ประเพณีแห่งการลอยทุกข์ลอยโศก


วันลอยกระทงเป็นประเพณีเก่าแก่ของไทยที่สืบทอดกันมายาวนานตั้งแต่สมัยสุโขทัย ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ตามปฏิทินจันทรคติไทย ประเพณีนี้กำหนดขึ้นเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์และขอขมาต่อพระแม่คงคา ซึ่งเป็นเทวดาในคติฮินดู แต่เทศกาลนี้มีร่องรอยหลักฐานย้อนไปถึงจีนและอินเดียโบราณ

ในสมัยสุโขทัย ประเพณีลอยกระทงเรียกว่า "พิธีจองเปรียง" หรือ "พิธีลอยโคม" โดยมีการลอยโคมไฟและกระทงดอกไม้ลงแม่น้ำเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์และขอขมาต่อพระแม่คงคา ต่อมาในสมัยอยุธยา ประเพณีลอยกระทงได้พัฒนาขึ้นเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่และมีความสำคัญทางศาสนา โดยมีการลอยกระทงทั้งทางน้ำและทางบก มีการตกแต่งกระทงด้วยดอกไม้ ธูปเทียน และเครื่องหอมต่างๆ

ในสมัยรัตนโกสินทร์ ประเพณีลอยกระทงยังคงได้รับความนิยมสืบต่อมา โดยมีการปรับปรุงประเพณีให้เข้ากับวัฒนธรรมไทยมากขึ้น เช่น มีการลอยกระทงรูปต่างๆ เช่น กระทงดอกไม้ กระทงผลไม้ กระทงขนม และกระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติต่างๆ นอกจากนี้ ยังมีการแสดงต่างๆ เช่น การแสดงดนตรี การแสดงรำ และการแสดงแสงสีเสียง

ในปัจจุบัน วันลอยกระทงเป็นเทศกาลที่มีความสำคัญทางวัฒนธรรมของไทย มีการจัดงานลอยกระทงตามสถานที่ต่างๆ ทั่วประเทศ โดยมีการลอยกระทงทั้งทางน้ำและทางบก มีการตกแต่งกระทงด้วยวัสดุต่างๆ อย่างสวยงาม นอกจากนี้ยังมีการแสดงต่างๆ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเทศกาลนี้

ความหมายของประเพณีลอยกระทง

ประเพณีลอยกระทงมีความหมายดังนี

 • เป็นการสะเดาะเคราะห์และขอขมาต่อพระแม่คงคา

 • เป็นการขอพรให้มีความสุขและโชคดีตลอดปี

 • เป็นการขอบคุณธรรมชาติที่ให้น้ำหล่อเลี้ยงชีวิต

 • เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

กิจกรรมในวันลอยกระทง

กิจกรรมในวันลอยกระทงโดยทั่วไปมีดังนี้

 • การทำกระทง

 • การลอยกระทง

 • การชมการแสดงต่างๆ

 • การรับประทานอาหารและสังสรรค์

การทำกระทง

กระทงเป็นภาชนะที่ใช้ในการลอยกระทง โดยทั่วไปทำจากวัสดุธรรมชาติ เช่น ใบตอง ใบจาก กาบมะพร้าว ไม้ไผ่ เป็นต้น ในปัจจุบันมีการทำกระทงจากวัสดุต่างๆ มากมาย เช่น กระทงพลาสติก กระทงโฟม กระทงกระดาษ เป็นต้น

การลอยกระทง

การลอยกระทงเป็นกิจกรรมหลักของวันลอยกระทง โดยการลอยกระทงเป็นการปล่อยสิ่งไม่ดีออกไปจากตัวเราและขอพรให้มีความสุขและโชคดีตลอดปี กระทงที่นิยมลอยมีหลากหลายรูปแบบ เช่น กระทงดอกไม้ กระทงผลไม้ กระทงขนม และกระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติต่างๆ

การชมการแสดงต่างๆ

ในวันลอยกระทง มักจะมีการจัดแสดงต่างๆ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเทศกาลนี้ เช่น การแสดงดนตรี การแสดงรำ และการแสดงแสงสีเสียง

การรับประทานอาหารและสังสรรค์

ในวันลอยกระทง มักจะมีการรับประทานอาหารและสังสรรค์ร่วมกันในครอบครัวและเพื่อนฝูง เป็นการแสดงออกถึงความสามัคคีและความรักความผูกพัน

ข้อควรระวังในการลอยกระทง

ในการลอยกระทง ควรระมัดระวังสิ่งต่อไปนี้


 • ไม่ควรใช้วัสดุที่ย่อยสลายยาก เช่น พลาสติก โฟม หรือกระดาษ เพราะอาจก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม

 • ไม่ควรลอยกระทงใกล้กับแหล่งน้ำที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวหรือแหล่งน้ำธรรมชาติ เพราะอาจทำให้น้ำเน่าเสีย

 • ไม่ควรลอยกระทงในที่ที่ห้ามลอยกระทง เช่น แม่น้ำเจ้าพระยา คลอง หรือลำคลองสายต่างๆ


สรุป

วันลอยกระทงเป็นเทศกาลที่มีความสำคัญทางวัฒนธรรมของไทย เป็นการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของไทยและเป็นการเฉลิมฉลองเทศกาลนี้อย่างมีความสุขและยั่งยืน

ดู 4 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page